नेपालको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका, सुनवल नगरपालिका