FAQs Complain Problems

सुनवल नगर कार्यपालिकाको वडा सचिवहरुको सम्पर्क विवरण

नाम  पद  सम्पर्क नम्बर  इमेल 
उषा गिरी  वडा सचिव १ 
9869672014
sunwalmun1@gmail.com
कृष्ण बहादुर आले  वडा सचिव २ 9867110518 sunwalmun2@gmail.com
रमा भण्डारी  वडा सचिव ३ 9847599233 sunwalmun3@gmail.com
गङ्गा पाण्डे  वडा सचिव ४ 9867384190 sunwalmun4@gmail.com
मंजु अर्याल  वडा सचिव ५ 9847290690 sunwalmun5@gmail.com
जमुना अधिकारी  वडा सचिव ६ 9867279581 sunwalmun6@gmail.com
रीता ज्ञवाली  वडा सचिव ७ 9847290690 sunwalmun7@gmail.com
मंजु अर्याल  वडा सचिव ८ 9811965000 sunwalmun8@gmail.com
घनश्याम ज्ञवाली  वडा सचिव ९ 9847081004 sunwalmun9@gmail.com
रेखा कुमारी गुरुङ  वडा सचिव १० 9857046473 sunwalmun10@gmail.com
भीम बहादुर चौधरी  वडा सचिव ११ 9847420514 sunwalmun11@gmail.com
मोहन प्रसाद पाण्डे  वडा सचिव १२  9857029139 sunwalmun.12@gmail.com
भीम बहादुर चौधरी  वडा सचिव १३ 9847420514 sunwalmun13@gmail.com